Logo R.K. Basisschool de Boogerd

 

Intern contactpersoon (ICP)

Heeft u, als ouder, een klacht over bepaald gedrag of bepaalde beslissingen van de school, een leerkracht, een (oud)leerling of een bestuurslid, dan gaan we er van uit dat u deze klacht eerst bespreekt met degene die de klacht betreft. Als u zich onvoldoende gehoord voelt, kunt u contact opnemen met de directeur.

Op basisschool De Boogerd is Kim de intern contactpersoon (ICP’er).
Klik hier om Kim te mailen.

De ICP’er is aangesteld om ervoor zorg te dragen dat klachten van ouders en/of kinderen altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden aangepakt. Elke ouder of kind kan een beroep op hen doen als er problemen zijn waar u of uw kind niet met iedereen over durft te praten of wil praten. Deze problemen kunnen te maken hebben met machtsmisbruik (zoals seksuele intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld en inbreuk op de privacy), maar ook met de didactische, pedagogische en/of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waarin uw kind zit.

De ICP’er stelt zich elk schooljaar aan alle groepen voor. Ze legt uit wat een ICP’er doet en zij vertelt dan ook dat de kinderen altijd een briefje met een vraag of een opmerking in de brievenbus mogen doen.

 

Klachtenregeling/Klachtenroute

Scholenstichting KS Fectio neemt ontevredenheid van iedereen die bij haar scholen hoort serieus. Het streven is om klachten binnen de eigen school op te lossen. Meestal is dat voor iedereen het beste. De interne contactpersoon voor klachten is dus Kim. De externe vertrouwenspersoon van de KS Fectio is mevr. Deutz (tel. 010-4071510), evp@cedgroep.nl.

Als een gesprek binnen de schoolgemeenschap niet tot een bevredigend resultaat leidt, dan is er de mogelijkheid om de klacht elders neer te leggen. Hieronder staan de klachtenroutes beschreven.

Klik hier om de klachtenregeling te openen.