Logo R.K. Basisschool de Boogerd

 

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) toetst alle praktische beleidszaken die op school aan de orde zijn. Enkele onderwerpen die in de MR aan de orde komen zijn groepsbezetting en -grootte, personeelsbeleid en onderwijskundig beleid. Afhankelijk van het onderwerp hebben de oudergeleding en/of de personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht en/of adviesrecht. De MR bestaat uit twee teamleden en twee ouders. +/- Ieder jaar treedt er een MR-lid af en wordt er een oproep gedaan voor nieuwe leden. Indien nodig vinden er verkiezingen plaats.

Zo’n zes keer per jaar vergadert de MR op school, de datum van de vergaderingen staan vermeld in de agenda op de website. De bijeenkomsten zijn deels openbaar, waar u altijd welkom bent. Van de vergadering worden notulen gemaakt, die op de website geplaatst worden. Ook zijn deze op te vragen bij de secretaris. Eén MR-lid vertegenwoordigt De Boogerd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Katholieke Scholenstichting Fectio. De GMR bespreekt bovenschoolse beleidszaken die consequenties hebben voor de individuele scholen binnen de stichting.

 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Fectio: de GMR

In de GMR denken ouders en leerkrachten van de Fectio-scholen mee over het beleid van Fectio. Het is een wettelijk ingestelde raad die zowel een adviserende als instemmende rol heeft. Onderwerpen en thema’s die de GMR bespreekt, gaan altijd over het beleid voor onze hele scholenstichting. De GMR gaat niet over individuele scholen, daarvoor is de MR van de school.

 

Samenstelling

Namens elk van de 12 scholen zit er iemand in de GMR. Sinds dit schooljaar bestaat de GMR uit 12 leden: 6 leerkrachten en 6 ouders. Er is een wisselschema opgesteld, waardoor de verdeling ook zo blijft in de toekomst.

 

Werkwijze

De GMR vergadert 7 keer per jaar. De bestuurder van Fectio, Inge Oelen, stelt samen met de voorzitter van de GMR, Rianne Poot, de agenda op. Tijdens het eerste deel van de vergadering bespreken we agendapunten en bijbehorende stukken samen met de bestuurder. Daarna, in het besloten deel, bepalen we als GMR ons standpunt over de besproken onderwerpen. We adviseren positief of negatief, we stemmen wel of niet in met een stuk en soms vragen we nog wat extra informatie op. Er zijn diverse uitkomsten mogelijk. De voorzitter koppelt na afloop van de vergadering terug aan de bestuurder.

Het contact tussen onze bestuurder en GMR is open en constructief. Er is ruimte om open met elkaar van gedachten te wisselen. Ook worden er soms kritische noten gekraakt. Voorafgaand aan de GMR-vergadering bereiden we in werkgroepen de stukken voor. Zo hoeft niet iedereen alle stukken door te nemen en is een goede voorbereiding gegarandeerd. Er zijn 4 werkgroepen:

  1. Kwaliteit, identiteit en onderwijs
  2. Personeel, mobiliteit en professionalisering
  3. Financiën, middelen en huisvesting
  4. ICT

Bij het eerste deel van elke vergadering is één van de schooldirecteuren aanwezig. De raad van toezicht is twee keer per jaar aanwezig bij een vergadering van de GMR (eerste deel).
Op deze manier informeren we elkaar over en weer.

De terugkoppeling naar de scholen gebeurt via het GMR-lid van de betreffende school. De notulen van de GMR worden gedeeld met de MR’en van de scholen.

 

Vergaderdata GMR 2022-2023 

Data 2022: 6 september, 19 oktober, 24 november
Data 2023: 24 januari, 22 maart, 25 mei, 29 juni

De vergaderingen starten om 19.30 uur.
Wanneer u aanwezig wilt zijn bij het open gedeelte, dan is het prettig als u dit van te voren aangeeft. Dit kan per email naar het adres van de GMR: gmr@ksfectio.nl

 

GMR-lid De Boogerd

Namens onze school zit Mark, leerkracht groep 6-7-8, in de GMR.
Bij hem kunt u terecht met vragen over de GMR.

U kunt uw vraag ook direct aan de GMR stellen. Stuur dan een mail naar gmr@ksfectio.nl.